Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre maloobchodný nákup cez
www.outlet-shop.sk


I.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.outlet-shop.sk sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.


II.
Predmet zmluvy


1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.outlet-shop.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.


III.
Cena a platobné podmienky


1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.outlet-shop.sk. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
4. Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu (v inej mene) budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka Slovenskej sporiteľne, a.s., platného v deň odoslania tovaru.
5. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške 1,- € s DPH v prípade platby vopred na účet a pri dodaní tovaru na adresu v SR. Poštovné a dopravné vo výške 1,50 € vrátane DPH bude pripočítané k cene tovaru v prípade platby na dobierku a pri dodaní tovaru na adresu v SR. Pri nákupe tovaru v hodnote nad 50,- EUR vrátane DPH a dodaní na adresu v SR sa dopravné a poštovné neúčtuje. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a.s, platného v deň odoslania tovaru.
6. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
a) dobierkou - dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s.
b) platba vopred - na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
7. Platbu vopred môže určiť predávajúci: a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 150 €
c) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.
8.
Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, je 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúceho.


IV.
Dodanie a prevzatie tovaru


1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 14 dní od obdržania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.


V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť kompletný
b) tovar nesmie poškodený a musí byť v stave , v akom bol predávajúcim odoslaný
c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.


VI.
Záruka na tovar


1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole alebo inou písomnou formou s popisom chyby, vady a pod., s podpisom kupujúceho, súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.


VII.
Ochrana osobných údajov


1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. 2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 18. júla 2011.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139
Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

V Čadci dňa 18. júla 2011