internetový obchod
so značkovým oblečením

Kamenné obchody

Čadca
Palárikova 2845
(OC EDO TRADE,
oproti Domu kultúry)
Trendy outlet...všetko pre Váš štýl


www.dvdarena.skKanKan.sk
 

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
pre maloobchodný nákup cez
www.outlet-shop.sk

I.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.outlet-shop.sk sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.
5. Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť dodania a pod.) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci požadovaným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.


II.
Predmet zmluvy


1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.outlet-shop.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.


III.
Cena a platobné podmienky


1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.outlet-shop.sk. Ceny sú uvedené v SKK a vrátane DPH.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
4. Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu (v inej mene) budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka Slovenskej sporiteľne, a.s., platného v deň odoslania tovaru.
5. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške 39,- SKK s DPH v prípade platby vopred na účet a pri dodaní tovaru na adresu v SR. Poštovné a dopravné vo výške 59,- SKK vrátane DPH bude pripočítané k cene tovaru v prípade platby na dobierku a pri dodaní tovaru na adresu v SR. Pri nákupe tovaru hodnote nad 3000,- SKK vrátane DPH a dodaní na adresu v SR sa dopravné a poštovné neúčtuje. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a.s, platného v deň odoslania tovaru.
6. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
a) dobierkou - dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s.
b) platba vopred - na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
7. Platbu vopred môže určiť predávajúci:
a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 5000,- Sk
c) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.


IV.
Dodanie a prevzatie tovaru


1. Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 14 dní od obdržania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.


V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu kupujúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a kompletný
b) tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený
c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.


VI.
Záruka na tovar


1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.


VII.
Ochrana osobných údajov


1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 6. apríla 2007.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodným podmienok".

V Čadci dňa 1. septembra 2007Google